Regulamin korzystania z serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.echirurgia.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych , posiadająca adres poczty elektronicznej redakcja_abczdrowie@grupawp.pl („Właściciel”).
 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.echirurgia.pl, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.
 3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.
 4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
 5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
 8. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

B. Regulacje dotyczące zdrowia i odpowiedzi lekarzy

 1. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.
 2. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów stanowią jedynie informację medyczną poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.
 3. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany.
 4. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 5. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza lub specjalisty oraz zgodnie z etyką zawodową.
 6. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz lub specjalista nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.
 7. Każdorazowa odpowiedź lekarzy lub specjalistów będzie udzielana wyczerpująco, jednakże w oparciu o jakość i zakres informacji dotyczącej objawów wpisanej każdorazowo w formularz przez użytkownika bez możliwości uzupełnienia przedmiotowych informacji w późniejszym okresie.
 8. Nie będą świadczone usługi analizowania diagnoz postawionych przez innych lekarzy lub specjalistów.
 9. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
 10. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.
 11. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, w szczególności, jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej, dotyczy informacji medycznej, na którą Właściciel nie może udzielić odpowiedzi, zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź, zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
 13. Serwis udziela informacji medycznych na zadane pytania z zakresu medycyny, dotyczące zdrowia, chorób, zapobiegania im, leczenia.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy publikacji pytań oraz udzielenia odpowiedzi, o ile pytania dotyczą lub mają związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
 15. Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych, w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w zakresie zdrowia psychicznego, na temat warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.
 16. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

C. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:

 1. Otrzymywaniu przez każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej, stałego biuletynu informacyjnego („Newsletter”).
 2. Udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane przez użytkowników do specjalistów („Zadaj pytanie”). Zadane pytania oraz odpowiedzi udzielone przez eksperta są publikowane na stronie Serwisu. Wysyłając pytanie, użytkownik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią to jest poprzez Serwis podaje do wiadomości publicznej dane o stanie swojego zdrowia. Na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o publikacji pytania i odpowiedzi na stronie.
 3. Redagowaniu odpowiedzi przez lekarzy lub specjalistów.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług „Newsletter” jest prawidłowa aktywacja konta użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: adresu poczty elektronicznej oraz hasła („Dane”).
 5. Każdorazowe przekazanie przez użytkownika Danych związane jest z dobrowolnym udzieleniem Właścicielowi zgody wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli (w formie checkboksu w trakcie rejestracji) na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 6. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w Dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż Dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

D. Warunki techniczne

 1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox lub Opera,
  • zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

E. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie lub inną formę o ile treść żądania będzie przedstawiona w sposób pozwalający na jej analizę i ustosunkowanie się przez Właściciela.
 2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

F. Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu echirurgia.pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych.
 2. Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z redakcja_abczdrowie@grupawp.pl.

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2017

Znajdź najlepszego lekarza