Rodzaje przepuklin

Przepukliny dzieli się na:

Przepukliny wrodzone

Wynikają z zaburzeń rozwojowych, a ujawniają się zwykle już po porodzie lub we wczesnym niemowlęctwie. Dzięki współczesnym metodom diagnostycznym, większość przepuklin wrodzonych udaje się rozpoznać w życiu płodowym.

Przepukliny nabyte

Przepukliny nabyte powstają w ciągu życia. Przyczyn ich powstawanie jest wiele (czasami są one nieuchwytne), ale najważniejsze jest zwiększone ciśnienie śródbrzusze utworzone przez tłocznię brzuszną. Do przepuklin nabytych należą przepukliny pooperacyjne.

Przepukliny zewnętrzne

Są to zwykłe przepukliny wypuklające się na zewnątrz jamy brzusznej pod skórę.

Przepukliny wewnętrzne

To przepukliny kierujące się do innych jam ciała lub zachyłków, a nie wychodzące na zewnątrz powłok ciała.

Przepukliny odprowadzalne

To przepukliny, w których zawartość leży swobodnie w worku przepuklinowym. Lekko uciskając można je odprowadzić do jamy brzusznej. Chory często nabywa umiejętność samodzielnego odprowadzenia przepukliny.

Przepukliny nieodprowadzalne

W tego rodzaju przepuklinach odprowadzenie zawartości jest niewykonalne, lecz nie występują zaburzenia i dolegliwości. Wytwarzają się z reguły w wyniku zrostów między workiem przepuklinowym a jego zawartością. Przepuklina nieodprowadzalna jest stanem przewlekłym, w którym ani drożność obecnego w worku przepuklinowym jelita, ani jego ukrwienie nie są upośledzone. Jest to częste w przepuklinach pooperacyjnych i dużych, wieloletnich przepuklinach pachwinowych.

Przepukliny uwięźnięte

W przepuklinach uwięźniętych zawartość pozbawiona jest pasażu jelitowego. Do uwięźnięcia przepukliny dochodzi zazwyczaj w wyniku wysiłku fizycznego, kaszlu, parcia na stolec lub mocz, czy też urazu. Pod wpływem nagłego zwiększenia ciśnienia śródbrzusznego do worka przepuklinowego wciska się większa zawartość, która będąc w nadmiarze nie ma możliwości cofnięcia się do jamy brzusznej. Przeszkadzają temu zbyt wąskie wrota przepukliny, które zaciskają światło jelita. W przepuklinie uwięźniętej brak jest początkowo zaburzeń krezkowego krążenia krwi, przez co nie dochodzi do martwicy pętli jelita (w odróżnieniu od przepukliny zadzierzgniętej).

Uwięźnięta przepuklina przejawia się:

  • objawami ogólnymi: wymioty, silne bóle brzucha nachodzące falami, później wzdęcie brzucha, przyspieszone tętno i leukocytoza (objawy jak w niedrożności jelit),
  • objawami miejscowymi: żywo bolesne uwypuklenie w miejscu typowym dla przepukliny, skóra w miejscu uwypuklenia może ulec zaczerwienieniu.

Przepukliny zadzierzgnięte

W następstwie ucisku wrót przepuklinowych na zawartość dochodzi do zaciśnięcia naczyń krezki jelita, niedokrwienia, a następnie do martwicy jelita. Tej postaci przepukliny towarzyszy także mechaniczna niedrożność jelia, ale z zadzierzgnięcia. Przebieg kliniczny jest tu znacznie burzliwszy, a zagrożenie życia większe. Zgorzelinowa pętla jelita ulec może przedziurawieniu i spowodować ropne zapalenie worka przepuklinowego, a nawet rozlane zapalenie otrzewnej.

Przepukliny Littrego (zwane też Richtera)

To typ przepuklin uwięźniętych, w których zakleszczeniu we wrotach przepukliny ulega tylko część ściany jelita. Drożność jelita jest zachowana, powstają jednak ostre objawy brzuszne m. in. bóle i wymioty. Uwięźnięcie typu Littrego zdarza się najczęściej w małych przepuklinach udowych, u starszych kobiet. Dla niektórych przepuklina Littrego to przepuklina, której zawartość stanowi uchyłek Meckela.

Podział przepuklin w zależności od lokalizacji

przepukliny

Podział przepuklin w zależności od lokalizacji.

  1. przepuklina pachwinowa (częstość ok.70% chorych),
  2. przepuklina udowa (częstość ok.12%),
  3. przepuklina pępkowa (częstość ok.11%),
  4. przepuklina linii białej,
  5. przepuklina pooperacyjna.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje